Thanh tỘi Đang c nhu cẦu bn 2 ch khuyn thuỘc lu tỐt .


1 lu giỌng chch cho1 lu giỌng khuynv cng viỆc ln ti cẦn bn vẬy ai c nhu cẦu chƠi hy lin hỆ vỚi tia thẮng. Đt 0922022779